Bánh xe cửa phai (bánh xe vận hành,bánh xe lăn,bánh xe cữ)

bánh xe lăn